Bolagsstyrning

OrganoClick AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ First North Growth Market. I ett publikt aktiebolag som OrganoClick delas styrning, ledning och kontroll mellan aktieägare, styrelse, VD och ledande befattningshavare i enlighet med gällande lagar, regler och instruktioner. Styrningen regleras av bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen, NASDAQ First North Growth Markets regelverk och andra tillämpliga lagar och regler.

Undersidor Bolagsstyrning:

Performance materials.
Inspired by nature.