GDPR

Integritetspolicy OrganoClick-koncernen

OrganoClick-koncernen med de juridiska enheterna OrganoClick AB (publ), OrganoWood AB och Biokleen MiljökemiAB (nedan benämnd OrganoClick-koncernen) respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dinapersonuppgifter. Vi kommer att vara öppna med vilken information vi samlar in och varför, och vi kommer skydda denpå ett så säkert sätt som möjligt.

I OrganoClick-koncernens policy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kanha kontroll över dina egna personuppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder webbsidor och tjänster som ingår på en webbplats som administreras av OrganoClick-koncernen och i all annan kontakt med oss. OrganoClick-koncernen är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

För dig som är eller har varit kund, kontaktat oss, ingått avtal med oss eller som vi bedömt borde vara intresserad av vår information och våra tjänster sammanfattas nedan vilka personuppgifter vi samlar in, hur och varför. Du får även svar på vad som händer på webbplatsen under ditt besök hos oss eller när du kommer i kontakt med oss på andrasätt:

 • Vi samlar in personuppgifter utifrån din och branschens nytta som berättigat intresse
 • Vi samlar in personuppgifter för uppfyllande av avtal eller andra rättsliga förpliktelser.
 • Vi samlar inte in känsliga personuppgifter utan endast personuppgifter om personer i egenskap av sina funktioner/yrkesroller, t ex. VD, ägare eller annan ledande befattning samt andra befattningar inom sälj, marknad, produktavdelningar, inköp, etc., på företag som på något sätt är eller borde vara intresserade av OrganoClick-koncernen och/eller våra produkter.
 • För privatpersoner sparas inga känsliga personuppgifter utan endast kontaktuppgifter.
 • Vi spårar din webbaktivitet och kan komma att använda den i marknadssyfte.
 • Vi samlar in personuppgifter vid särskilda tillfällen för marknadskommunikation, produktinformation och kundkommunikation
 • Vi behandlar angivna personuppgifter genom att spara dem i integrerade system, t ex. CRM- system elleraffärssystem
 • Vi utför automatisk profilering baserat på webbaktivitet, och din profil kan användas i marknadssyfte

Vi samlar in information från dig eller kan komma att registrera dina personuppgifter i samband med:

 • När du fyller i ditt namn och din e-postadress på någon av våra webbplatser.
 • Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och social media.
 • Om du anmäler dig till något av OrganoClick-koncernens nyhetsbrev.

Om cookies

Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv. Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den härwebbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande.

Våra webbplatser använder olika typer av cookies. Vissa cookies placeras ut av tredjepartstjänster som visas påvåra sidor. Ditt samtycke gäller för följande domäner: www.organowood.com, www.organoclick.com, www.organotex.com, www.biokleen.se

Vi använder enhetsidentifierare för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner försociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar även sådana identifierare och annan information från din enhet till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Dessa betrodda företag kan liggabåde inom och utanför EU. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till tredje part.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till OrganoClick-koncernen ger du din tillåtelse till att vi registrerar och lagrar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer OrganoClick-koncernen att hänvisa till uppfyllande av avtal, fullgöra en rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Om OrganoClick-koncernen använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften och för de ändamålsom angetts i vår policy.

Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt eventuella samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken Så kontaktar du oss.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vadsom är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. OrganoClick- koncernen kommer att lagra dinapersonuppgifter så länge du är kund hos oss eller har en annan relation med oss i enlighet med de ändamål vibeskriver i vår policy.

Personuppgifter relaterade till kunder, före detta kunder och potentiella kunder, behandlas på ett liknande sätt sombeskrivits ovan, d. v. s. så länge personen jobbar kvar på företaget och har någon relevant roll inom sälj, marknad, administration, inköp etc. och vi anser att de är relevanta i enlighet med de ändamål vi beskriver i vår policy lagras deras personuppgifter. Personer vars personuppgifter vi behandlar kan självklart när som helst avsäga sig användning av dessa uppgifter i marknadsföringssyfte.

En registrerad har rätt att få sina personuppgifter raderade om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilkade behandlats eller om den registrerade återkallar sitt samtycke i de fall behandlingen grundar sig på samtycke. Denregistrerade har även rätt att få personuppgifterna raderade om de behandlats på olagligt sätt eller för att uppfylla enrättslig förpliktelse i unionsrätten eller nationell rätt. För lagkrav, som exempelvis bokföringslagen, kan personuppgifter behöva lagras i enlighet med gällande lagstiftning. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltidhög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. OrganoClick-koncernen kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks varafelaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken Kontakt). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss fårdu gärna kontakta OrganoClick-koncernen eller så kan du höra av dig till Datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Du kan närsomhelst avstå (helt eller delvis) från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom attkontakta oss eller genom att avregistrera dig från vidare kommunikation i e-post eller nyhetsbrev som vi skickar tilldig. Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få hjälp att ändra vilken sorts kommunikation du vill ha eller tacka nej till vår kommunikation.

Vi säljer inte vidare någon kundinformation till tredje part. OrganoClick sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från OrganoClick-koncernen. Din skriftliga begäran skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av digpersonligen. Vi har som målsättning att tillgodose din begäran inom en månad. Om en begäran är komplicerad fårtiden förlängas med två månader och då kommer vi underrätta dig om förlängningen och orsaken till den. Inom tre månader har du rätt att få ditt registerutdrag.

Kort om GDPR

Dataskyddsförordningen kallas ibland kort för GDPR vilket står för General Data Protection Regulation.Förordningen började tillämpas 25 maj 2018 och ersatte då den svenska personuppgiftslagen (PUL).

GDPR infördes för att privatpersoner ville få och ska få mer kontroll över hur deras personuppgifter används samt attEU vill göra det enklare för företag att göra affärer inom de europeiska gränserna.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerathos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom OrganoClick-koncernen saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. OrganoClick-koncernen ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på följande adresser:

OrganoClick AB (publ)

Linjalvägen 9

187 66 Täby

Tel: +46 (0)8 674 00 80

OrganoWood AB

Linjalvägen 9

187 66 Täby

Tel: +46 (0)8 674 00 80

Biokleen Miljökemi AB

Box 175

567 24 Vaggeryd

Tel: +46 (0)522 339 90

E-post: info@biokleen.se

Denna policy gäller från och med 2018-05-25.