Investerare

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt publikt bolag med sina aktier noterade på NASDAQ First North Growth Market. På denna sida hittar du information om OrganoClick-aktien och finansiella rapporter som släppts av företaget.

För mer information om OrganoClick

Kontakta:
Mårten Hellberg, CEO 
Email: marten.hellberg@organoclick.com 
Phone: +46 (0)8 684 001 10 

Om NASDAQ First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad handelsplats för små och medelstora företag, i enlighet med direktivet om marknader för finansiella instrument (EU 2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige, som drivs av en börs inom Nasdaq-koncernen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market omfattas inte av alla samma regler som emittenter på en reglerad huvudmarknad, enligt definitionen i EU-lagstiftning (såsom implementerad i nationell lag). Istället är de föremål för en mindre omfattande uppsättning regler och förordningar anpassade till små tillväxtföretag. Risken med att investera i en emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en emittent på huvudmarknaden. Alla emittenter med aktier upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Respektive Nasdaq-börs godkänner ansökan om upptagande till handel.

Performance materials.
Inspired by nature.