Fulltecknat teckningsoptionsprogram i OrganoClick AB

OrganoClick AB kunde efter den extra bolagsstämmansbeslut den 12 januari 2022erbjuda 979 500teckningsoptioner till VD och ledande befattningshavarei form av ett incitamentsprogram.Styrelsen anser att ett personligt ägarengagemang är till fördel för bolaget och aktieägarna samtidigt som ledande befattningshavare får möjlighet att vara med på den värdetillväxt de medverkar till att skapa.

Optionsprogrammet omfattar totalt högst 979 500 teckningsoptioner medpris beräknat enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell och övriga villkor enligt nedan:

  • En teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie.
  • Pris om 1,57 SEK / teckningsoption
  • Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier under tiden fr.o.m. den 12 januari 2025t.o.m. den 12juli2025.
  • Lösenpris för aktierna om 10,23 SEK / aktie

Alla teckningsoptioner har blivit tecknade och ger därmedbolaget ett kapitaltillskott om 1 537 815 SEK per dagens datum.

Denna information är sådan som OrganoClick AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-01-14 12:34 CET.