Genombrott med OrganoClicks förpackningsbarriärer för PulPacs torrformningsteknik i BioInnovationsprojekt

OrganoClicks roll i konsortiet är att utveckla och leverera det biobaserade och biologiskt nedbrytbara barriärmaterialet. Nordic Barrier Coatinganvänder barriärmaterialet som OrganoClick tillhandahåller vid sin tillverkning av nonwoven som slutligen används i PulPacs process för tillverkning av torrformerade fiberförpackningar.

”Detta är ett tekniskt genombrott på labbnivå med en stor potential att öka marknaden förtorrformerad fiber till de mest utmanande förpackningsapplikationernaoch öka effektiviteten ännu mer. Nästa steg är en vidare industriell uppskalning och validering inför en kommandepotentiell kommersiell lansering", säger Sebastian Roos, Teknisk chef på PulPac AB.

”OrganoClicks mångfacetterade tillvägagångssätt när vi utvecklar nya produkter börjar med att titta på naturen. Genom att efterlikna levande växters och frukters egen kemi har OrganoClick utvecklat en fibermodifieringsteknik som möjliggör funktionalisering av de flesta fiberbaserade materialen. Den potentiella marknadensom nu är möjliga för förpackningar och engångsprodukter med våra nya vatten- och fettavvisandebarriärmaterial för torrformerad fiber från PulPac är enorma och vi är mycket förhoppningsfulla införnästa steg", säger Dan Blomstrand, VP Biocomposites på OrganoClick AB.

PulPac, OrganoClick och Nordic Barrier Coating har de senaste månaderna genomfört omfattande tester på OrganoClicks hållbara barriärlösningar med nya applikationsmetoder och material som visar mycket hög potential för användning i biologiskt nedbrytbara och livsmedelsgodkändaförpackningslösningar för mer komplexa applikationer som kan ersätta plastförpackningar.

”Vårt arbete med att kombinera material och ny kemi från OrganoClick för torrformerad fiber är mycket spännande och vi är stolta över de genererade genombrottsresultaten. Vi funderar nu på en framtida infrastruktur och industriell utveckling för att kommersiellt validera de upptäckta lösningarna som kantillgodose den globala efterfrågan av torrformerad fiber", säger Urban Winberg, VD på Nordic Barrier Coating AB.

De testade materialen har också en intressant potential att öka effektiviteten i produktionen och förenkla hanteringen av de involverade gröna kemikalierna

————————————————–

Mediakontakt:Mårten Hellberg, CEO Organoclick, marten.hellberg@organoclick.com

Sebastian Roos, CTO PulPac; Sebastian.roos@pulpac.comAnn Dynehall, PulPac Communications;ann.dynehall@pulpac.comUrban Winberg, VD NBC, urban.winberg@nbcab.se

________________________________________________________

Om OrganoClick

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North Growth Market utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför ärär den vattenavvisande textilbehandlingen OrganoTex®,biokompositen OrganoComp®, ytbehandlings- och underhållsprodukter för villa- och fastighetsägare under varumärket BIOkleen®, biobaserade bindemedel för nonwovenmaterial under varumärket OC-BioBinder™ ochdet flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom delägda dotterbolaget OrganoWood AB). OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inommodifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser såsom utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästamiljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser såsomen Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF), ett SUSTAINIA100-bolag och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning är lokaliserat. www.organoclick.com

Om PulPac

PulPac tillhandahållerförpackningsindustrin med en banbrytande tillverkningsteknik för billiga, högpresterande fiberbaserade förpackningar och engångsprodukter. Genom att den banbrytande tekniken för torrformering av cellulosamöjliggör PulPac sina kunder att ersätta engångsplast med ett hållbart och kostnadseffektivt konkurrenskraftigt alternativ globalt. www.pulpac.com

Om torrformerad fiber

Torrformaerad fiber, uppfunnet och patenterat av PulPac, är en tillverkningsteknik som är utformad för cirkulär ekonomi -med förnybar massa och cellulosaproduceras ekonomiska, högpresterande, fiberbaserade förpackningar och engångsprodukter. Torrformeradfiber ger upp till 80-90% lägre koldioxidavtryck till samma kostnad som plast. Det är upp till tio gånger så effektivt som konventionell fibergjutningsom uppfanns för över 100 år sedan. Den torra processen sparar också enorma mängder värdefulla vattenresurser. Dessutom är energibesparingenbetydandeeftersom de gjutna produkterna inte behöver torkas.

Om Nordic Barrier Coating

Nordic Barrier Coating AB tillverkar och erbjuder innovativa barriär- och förpackningslösningar för maximal funktionalitet och med specialisering påextrudering på papper, plast och fiberduk. Nordic Barrier Coatings har mångårigerfarenhet från pappers-, extruderings- och konverteringsindustrin och medspetskompetens inom förpackningområdet. www.nbcab.se.