KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ORGANOCLICK AB (publ)

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 maj 2022, dels anmäla sig för deltagande hos bolaget under adress OrganoClick AB (publ), Linjalvägen 9, 187 66 Täby eller per e-postir@organoclick.com.

ANMÄLAN

Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast den 9 maj 2022. Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer samt telefonnummer dagtid. Vid anmälan ska även anges antalet biträden (dock högst två) som ska delta vid bolagsstämman. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till bolaget på ovanstående postadress, dock senast den 9 maj 2022. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats,www.organoclick.com.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast 9 maj 2022. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande och sekreterare vid stämman

Styrelsens förslag: Se nedan

2. Val av en eller två justeringsmän

3. Upprättande och godkännande av röstlängden

4. Godkännande av dagordningen

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Styrelsens förslag: Resultat- och balansräkningarna fastställs

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsens förslag: Se nedan

10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören

11.Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt revisorer

Valberedningens förslag: Se nedan

12. Fastställande av arvode för styrelseuppdrag och arvode åt bolagets revisor

Valberedningens förslag: Se nedan

13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningens förslag: Se nedan

14. Val av revisorer

Valberedningens förslag: Se nedan

15. Nomineringsprocedur och tillsättande av valberedning

Valberedningens förslag: Se nedan

16. Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen

Valberedningens förslag: Se nedan

17. Övriga frågor

18. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 1: Val av ordförande vid stämmanValberedningen föreslår att OrganoClick AB:s ordförande Jan Johansson väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9: Disposition av bolagets resultatStyrelsen och den verkställande direktören föreslår att moderbolagets stående vinstmedel om 112 539 782 kronor balanseras i ny räkning.

Punkterna 11 och 13: Val av styrelse och styrelseordförandeValberedningen föreslår omval av de nuvarande ordinarie ledamöterna Jan Johansson, Charlotte Karlberg, Claes-Göran Beckeman, Håkan Gustavson och Malin Bugge. Valberedningen föreslår omval av Jan Johansson som styrelseordförande.

Punkt 12: Arvode till var och en av styrelseledamöterna och till revisornValberedningen föreslår att styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 500 000 kronor medan övriga ordinarie ledamöter ska erhålla ett styrelsearvode om 125 000 kronor vardera.

Arvode till revisorn föreslås utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Punkterna 14: Val av revisorValberedningen föreslår omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Sebastian Ionescu, för en mandatperiod om två år och som sträcker sig fram till t.o.m. slutet av årsstämman 2024.

Punkt 15: Nomineringsprocedur och tillsättande av valberedningValberedningen föreslår att årsstämman beslutar att ge styrelsens ordförande i uppdrag att uppmana de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista bankdagen i augusti 2022 att utse varsin ledamot som tillsammans med styrelsens ordförande kommer utgöra valberedning. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Vid förändring av ägarförhållandena per utgången av det fjärde kvartalet ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena.

Valberedningen ska inför årsstämman 2023 arbeta fram förslag till (i) ordförande vid årsstämman, (ii) val av styrelse, (iii) val av styrelsens ordförande, (iv) val av revisor, (v) arvodering av styrelse och revisor, samt (vi) kriterier för tillsättande av valberedning.

Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Punkt 16: Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av aktiekapitalet med högst 10% eller 97 950 kronor (motsvarande 9 795 000 aktier).

Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall grunderna för emissionskursen vara marknadsmässiga villkor. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

……………………….

MajoritetsreglerFör beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 16 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

ÖvrigtFullständiga förslag till beslut, redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övriga handlingar inför årsstämman finns tillgängliga på Bolagets kontor på Linjalvägen 9, 187 66 Täby och på Bolagets webbsida www.organoclick.com/about/corporate-governance/general-meeting senast 13 april. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Sådan begäran ska ha inkommit till bolaget senast 7 maj, via mail till ir@organoclick.com, eller per post på ovan angivna adress.

Upplysningarna kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats och kontor senast 12 maj. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

***

Välkomna!

Stockholm i april 2022 Styrelsen

Denna information är sådan som OrganoClick AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-13 21:38 CET.