Kommuniké från extra bolagsstämma i OrganoClick AB (publ)

  • Att i enlighet med styrelsens förslag besluta omatt införa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram genom emission av979 500 teckningsoptioner av serie 2022/2025:1 samt att godkänna överlåtelse av teckningsoptionerna till ledande befattningshavare i Bolaget (”Teckningsoptionsprogram 2022/2025:1”) i enlighet med Styrelsens förslag.

Detnoterades att samtliga beslut fattades enhälligt av den extra bolagsstämman.

OrganoClick AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan som OrganoClick AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-01-12 13:19 CET.