OrganoClick AB (publ) genomför kvittningsemission som ersättning för kontanta styrelsearvoden

Aktiepriset har beräknats genom det volymviktade genomsnittliga aktiepriset för de senaste 10 handelsdagarna på NASDAQ First North Growth Market i enlighet med OrganoClicks årsstämmas beslut. Aktiekapitalet kommer att öka med 16796,70 SEK och ge en utspädningseffekt om ca 0,2 % för existerande aktieägare baserat på antal aktier efter emissionen.

Denna information är sådan som OrganoClick AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-06-06 08:29 CET.