OrganoClick AB (publ) offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2021

Utdrag urVD Mårten Hellbergs kommentar till delårsrapporten.

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2021

Koncernen jämfört med andra kvartalet 2020

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 39,82 (36,06) miljonerkr

» Bruttomarginal (efter rörliga kostnader) uppgick till 38,2 (42,1) %

» Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,29 (4,77) miljoner kr

» Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7,57 (0,12) miljoner kr

» Resultat före skatt uppgick till -4,84 (0,95) miljoner kr

Första halvåret, 1 januari – 30 juni 2021

Koncernen jämfört med första halvåret 2020

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 69,48 (58,31) miljonerkr.

»Bruttomarginal (efter rörliga kostnader) uppgick till 40,0 (42,5) %

» Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,13 (3,40)miljoner kr

» Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -25,76 (-3,17) miljoner kr

» Resultat före skatt uppgick till -9,91 (-4,10) miljoner kr

Den kompletta delårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida. Informationen i denna delårsrapport är sådan som OrganoClick AB (publ)ska offentliggöra enligt regelverket på Nasdaq First North.

Denna information är sådan som OrganoClick AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-20 08:30 CET.