OrganoClick AB (publ) offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2022

Utdrag urVD Mårten Hellbergs kommentar till delårsrapporten.

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2022

Koncernen jämfört med andra kvartalet 2021

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 38,52 (39,82) miljonerkr

» Bruttomarginal uppgick till 17,6 (20,9) %

» Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6,73 (-4,10) miljoner kr

» Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8,52 (-7,57) miljoner kr

Första halvåret, 1 januari – 30 juni 2022

Koncernen jämfört med första halvåret 2021

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 71,16 (69,48) miljonerkr.

»Bruttomarginal uppgick till 21,1 (21,7) %

» Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -10,92 (-8,66)miljoner kr

» Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -24,87 (-25,76) miljoner kr

Den kompletta delårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida. Informationen i denna delårsrapport är sådan som OrganoClick AB (publ)ska offentliggöra enligt regelverket på Nasdaq First North.

Denna information är sådan som OrganoClick AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-17 08:30 CET.