OrganoClick AB (publ) offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2023

Utdrag urVD Mårten Hellbergs kommentar till delårsrapporten.

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2023

Koncernen jämfört med andra kvartalet 2022

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 41,03 (38,53) miljonerkr

» Bruttomarginal uppgick till 26,9 (17,6) %

» Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -0,38 (-6,73) miljoner kr

» Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8,04 (-8,52) miljoner kr

Första halvåret, 1 januari – 30 juni 2023

Koncernen jämfört med första halvåret 2022

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 84,51 (71,16) miljonerkr.

»Bruttomarginal uppgick till 26,4 (21,1) %

» Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -0,29 (-10,92)miljoner kr

» Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7,18 (-24,87) miljoner kr

Den kompletta delårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida. Informationen i denna delårsrapport är sådan som OrganoClick AB (publ)ska offentliggöra enligt regelverket på Nasdaq First North.

Denna information är sådan som OrganoClick AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-17 08:30 CET.