OrganoClick AB (publ) offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2021

Utdrag urVD Mårten Hellbergs kommentar till delårsrapporten.

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2021

Koncernen jämfört med 2020

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 29,66 (22,25) miljonerkr

» Bruttomarginal (efter rörliga kostnader) uppgick till 42,3 (43,1) %

» Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,84 (-1,37)miljoner kr

» Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -18,19 (-3,29) miljoner kr

» Resultat före skatt uppgick till -5,07 (-5,06)miljoner kr

Den kompletta delårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida. Informationen i denna delårsrapport är sådan som OrganoClick AB (publ)ska offentliggöra enligt regelverket på Nasdaq First North Growth Market.

Denna information är sådan som OrganoClick AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-05 08:30 CET.