OrganoClick AB (publ) offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2023

Utdrag urVD Mårten Hellbergs kommentar till delårsrapporten.

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2023

Koncernen jämfört med 2022

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 43,5 (32,6) miljonerkr

» Bruttomarginalen uppgick till 25,9 (25,2) %

» Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,1 (-4,2)miljoner kr

» Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -15,2 (-16,4) miljoner kr

VD har ordet

2023 har börjat bra. Koncernens försäljning växte med 33 % till 43,5 (32,6) MSEK trots en svag bygg- och konsumentmarknad. Höstens effektiviseringar har sänkt våra rörelsekostnader med -10 %. Sammantaget resulterar detta i att vi för första gången någonsin kan redovisa ett positivt rörelseresultat för första kvartalet.

Vår stora tillväxt har genererats inom affärsområdet Nonwoven & fiberteknologier där försäljningen ökade mycket kraftigt till 17,5 (0,8) MSEK. Ökningen kommer framför allt från existerande kunder som ökar sina volymer men även från nya kunder som lagt inledande orders under kvartalet. I slutet av kvartalet meddelade den finska nonwoventillverkaren Sharpcell att de lanserar produkter med våra biobaserade bindemedel. I april meddelade även amerikanska Glatfelter, en av världens största nonwoventillverkare, att de lanserar produkter med våra biobaserade bindemedel. Med dessa två lanseringar börjar vi bli en alltmer etablerad aktör på bindemedelsmarknaden.

Affärsområdet Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter har haft en fortsatt utmanande marknad med sina konsumentprodukter. Vi har en fortsatt god nykundsförsäljning men den totala marknaden har backat kraftigt. Försäljningen under kvartalet minskade med -22 % till 10,8 (13,9) MSEK där samtliga segment förutom Bilvård hade negativ försäljningstillväxt. Vår exportsatsning på OrganoTex börjar emellertid ge resultat. I slutet av april lanserade Nederländernas största outdoor-kedja Bever hela vårt OrganoTex- sortiment i sina dryga 40 butiker. Med detta samarbete, tillsammans med våra andra partnerskap, utvecklas OrganoTex i rätt riktning.

Den svaga byggmarknaden har påverkat affärsområdet Funktionellt trä negativt vilket gav en försäljningsminskning om -15% till 15,2 (17,9) MSEK. Införsäljningen i Tyskland har dock varit god vilket vi bedömer kommer driva tillväxt på den tyska marknaden.Lanseringen av OrganoWood Nowa har även tagits emot väl av våra kunder. Nästan all vår försäljning är nu av denna produkt. Vår bedömning för resten av året är en fortsatt svag svensk marknad men tillväxt på vissa exportmarknader.

Kassaflödet har under kvartalet påverkats negativt av vår stora försäljningstillväxt vilket bundit rörelsekapital i form av kundfordringar. Detta är dock en tillfällig effekt vilket vi motverkar genom våra kreditfaciliteter. Vårt mål är fortsatt att generera ett positivt kassaflöde för helåret.

Med en fortsatt god tillväxt av våra bindemedel och med en ny lägre kostnadsstruktur utvecklas vi i rätt riktning. Vi har en stark portfölj av kundprojekt och egna utvecklingsprojekt som kommer generera ytterligare nya produktlanseringar under året. Vårt långsiktiga arbete börjar nu generera resultat, dels ekonomiskt men även att vi nu ersätter tusentals ton av plast och fossila kemikalier med våra biobaserade lösningar!

Bästa hälsningar

Mårten Hellberg

VD, OrganoClick AB

Den kompletta delårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida. Informationen i denna delårsrapport är sådan som OrganoClick AB (publ)ska offentliggöra enligt regelverket på Nasdaq First North Growth Market.

Denna information är sådan som OrganoClick AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-05 08:30 CET.