OrganoClick AB (publ) offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2023

Utdrag urVD Mårten Hellbergs kommentar till delårsrapporten.

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2023

Koncernen jämfört med tredje kvartalet 2022

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 33,45 (22,26) miljonerkr

» Bruttomarginal uppgick till 23,8 (11,9) %

» Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2,81 (-7,91) miljoner kr

» Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,05 (3,54) miljoner kr

Första nio månaderna, 1 januari – 30 september 2023

Koncernen jämfört med första nio månaderna 2022

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 117,96 (93,42) miljonerkr.

»Bruttomarginal uppgick till 25,6 (18,9) %

» Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3,10 (-18,83)miljoner kr

» Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6,13 (-21,33) miljoner kr

Den kompletta delårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida. Informationen i denna delårsrapport är sådan som OrganoClick AB (publ)ska offentliggöra enligt regelverket på Nasdaq First North.