ORGANOCLICK AB (PUBL) PUBLICERAR BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2022

Utdrag urVD Mårten Hellbergs kommentar till delårsrapporten.

Fjärde kvartalet, 1 oktober– 31 december2022

  • 597 % försäljningstillväxt för koncernens biobaserade bindemedel för nonwoven
  • OrganoTex inledde samarbete med Snickers workwear
  • OrganoClick lanserade ny strategi med fokus på en utvald grupp av koncernens gröna kemiska produkter
  • OrganoClick genomförde ett effektiviseringsprogram relaterad till koncernens nya strategi vilket reducerarkoncernens årliga kostnader med 5-6 MSEK fr.o.m. 2023

Koncernens resultat fjärde kvartalet 2022 jämfört med fjärde kvartalet 2021

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 21,63 (17,95) miljonerkr

» Bruttomarginal uppgick till -21,9 (7,7) %

» Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -19,68 (-11,83)miljoner kr

» Rörelseresultat (EBIT) exklusive engångskostnader uppgick till -9,68 (-11,83) miljoner kr

» Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6,79 (-11,76) miljoner kr

Helåret, 1 januari – 31december2022

Koncernen jämfört med helåret2021

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 115,05 (110,06) miljonerkr.

»Bruttomarginal (efter rörliga kostnader) uppgick till 11,2 (16,8) %

» Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -38,51 (-28,59) miljoner kr

» Rörelseresultat (EBIT) exklusive engångskostnader uppgick till -28,51 (-28,59) miljoner kr

» Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -14,54 (-37,69) miljoner kr

VD-ord

Under fjärde kvartalet har ett nytt OrganoClick börjat ta form. Ett mer kostnadseffektivt bolag med ett tydligt fokus på grön kemi och lönsam tillväxt. De förändringar vi nu gör kommer successivt att göra oss till ett renodlat grönt kemibolag. Även fast vi har konjunkturell motvind för våra konsumentprodukter ökade koncernens totala försäljning under fjärde kvartalet med 20,5 (-1,4) % till 21,6 (18,0) miljoner kr tack vare kraftigt ökande bindemedelsförsäljning. Omstruktureringskostnader relaterade till den avvecklade biokompositproduktionen medförde att EBIT försämrades. Rensat för dessa engångskostnader förbättrades däremot koncernens EBIT till -9,7 (-11,8) miljoner kr. Kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes kraftigt till 6,8 (-11,8) miljoner kr tack vare lägre rörelsekapitalbindning.

Vi har under 2022 arbetat fram en ny strategi för koncernen. I korthet innefattar denna att koncernen kommer fokusera på i) lönsam tillväxt, ii) bli ett mer renodlat grönt kemibolag, och iii) fokusera vår fortsatta internationella expansion på de tre produktområdena bindemedel för nonwoven, industriellt träskydd och textilimpregnering. Vi växlar även affärsmodell för affärsområdet Biokompositer till en licensbaserad modell. Under Q3 2022 lades tillverkningen av BAUX ljudabsorbenter ut på en licenspartner. Vi för nu även diskussioner kring utlicensiering av kistämnena med ambitionen att detta genomförs under 2023. Från januari 2023 slås därav affärsområdet Biokompositer samman med Nonwoven & teknisk textil och byter namn till Nonwoven- & Fiberteknologier.

Koncernens resultat påverkades negativt under kvartalet av engångskostnader om -10,0 miljoner kr relaterade till vår omstrukturering. Kostnaderna består framförallt av nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar relaterade till Biokomp ositerna samt kostnader för avveckling av 4 medarbetare. Totalt kommer våra besparingar sänka koncernens rörelsekostnader med 5-6 miljoner kr på årsbasis fr.o.m. 2023. Under kvartalet har även utförsäljning av kvarvarande lager av första generationens OrganoWood-virke bidragit till en försämrad bruttomarginal.

Försäljningen för affärsområdet Funktionellt trä ökade med 3,1 (-11,6) % till 10,9 (10,5) miljoner kr under kvartalet. I februari 2023 lanserades den tredje generationens OrganoWood®-teknik under namnet OrganoWood® Nowa. Med denna teknik har produktionen förenklats då ingen högtemperaturtorkning behövs utan standardiserad processutrustning kan användas. Under 2023 kommer vi inleda diskussioner med potentiella licenstagare av OrganoWood®-virke till vilka vi kommer leverera träskyddsmedel.

Affärsområdet Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter har det fortsatt tufft med en försvagad konsumentmarknad. Försäljningen för affärsområdet minskade med -21,3 (5,3) % till 4,5 (5,8) miljoner kr. OrganoTex®-varumärket hade även ett litet svagare kvartal men fortsatte att ta nya kunder, bl.a. Snickers workwear. Snickers har sedan dess jobbat med införsäljning mot sina återförsäljare som består av flera tusen byggvaruhandlare iEuropa. Vi bedömer att detta samarbete, tillsammans med fortsatt internationell expansion inom sport- och outdoor, kommer driva en god tillväxt för varumärket under 2023.

Inom Nonwoven & teknisk textil ökade försäljningen med 596,7 (186,5) % till 5,5 (0,8) miljoner kr. Ökningen kom framför allt från ökade leveranser till Duni men även från ökade testorders till andra nonwoven-tillverkare. För helåret har försäljningen hittills ökat med 323,9 (176,3) % till 9,8 (2,3) miljoner kr. Upprampningen av leveransvolymerna till Duni har fortsatt att öka under januari och vi bedömer att affärsområdets försäljning under Q1 2023 kommer öka rejält. I vår projektportfölj förbereder två nya kunder produktlanseringar. Vår affär med Ahlstrom utvecklas också i rätt riktning avseende både existerande produkter och nya projekt.

Med vår nya strategi, fortsatt stark tillväxt för bindemedel och OrganoTex® och med våra nya industriella träskyddstekniker känns 2023 mycket spännande. Året har börjat bra och enligt vår plan. Vårt fokus och mål är att generera positivt kassaflöde för helåret 2023. Samtidigt som vi ersätter tusentals ton av plaster och giftiga kemikalier.

Mårten HellbergVD, OrganoClick AB

Den kompletta delårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Denna information är sådan som OrganoClick AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-15 08:30 CET.