ORGANOCLICK AB (PUBL) PUBLICERAR BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2023

Under årets sista kvartal fortsatte vår goda försäljning och samtliga affärsområden visade på tillväxt. Totalt ökade försäljningen med 29 % till 27,9 (21,6) MSEK. Vårt rörelseresultat förbättrades till -6,1 (-19,7) MSEK tack vare den ökande försäljningen och lägre kostnader. Kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes kraftigt till 6,7 (0,1) MSEK.

Utdrag ur VD Mårten Hellbergs kommentar till delårsrapporten.

Fjärde kvartalet, 1 oktober– 31 december2023

Koncernens resultat fjärde kvartalet 2023 jämfört med fjärde kvartalet 2022

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 27,91 (21,63) miljonerkr

» Bruttomarginalen uppgick till 18,4 (-21,9) %

» Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6,13 (-19,68)miljoner kr

» Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6,66 (0,11) miljoner kr

Helåret, 1 januari – 31december2023

Koncernen jämfört med helåret2022

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 145,87 (115,05) miljonerkr.

»Bruttomarginalen uppgick till 24,3 (11,2) %

» Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -9,23 (-38,51) miljoner kr

» Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 0,53 (-21,22) miljoner kr

VD-ord

Under årets sista kvartal fortsatte vår goda försäljning och samtliga affärsområden visade på tillväxt. Totalt ökade försäljningen med 29 % till 27,9 (21,6) MSEK. Vårt rörelseresultat förbättrades till -6,1 (-19,7) MSEK tack vare den ökande försäljningen och lägre kostnader. Kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes kraftigt till 6,7 (0,1) MSEK.

Affärsområdet Nonwoven & fiberteknologier visade fortsatt en god tillväxt om 44,5 % till 9,0 (6,2) MSEK genom ökade leveranser till både befintliga och nya kunder. Vår portfölj av kundprojekt är fortsatt god med ett par projekt som närmar sig produktlansering.

Affärsområdet Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter hade en mycket bra utveckling under kvartalet med en försälj­ningstillväxt om 58,6 % till totalt 7,2 (4,5) MSEK. Varumärkena OrganoTex och BIOkleen samt våra bilvårdsprodukter visade på god tillväxt. Under kvartalet har vi haft en bra kundtillväxtför både OrganoTex och BIOkleen och starten på 2024 har varit stark.

Försäljningen för affärsområdet Funktionellt trä vände glädjande till en positiv tillväxt om 7,8 % till 11,7 (10,9) MSEK. Ökad försäljning till våra viktigaste exportmarknader Tyskland och Finland bidrog samt en stabilare försäljning i Sverige.

Sammanfattningsvis har 2023 varit ett mycket starkt år för oss. Vi har ökat försäljningen med 26,8 % till 145,9 (115,0) MSEK samt förbättrat vårt rörelseresultat till -9,2 (-38,5) MSEK. Kassa­flödet från den löpande verksamheten blev för helåret positivt om 0,5 (-21,2) MSEK. Och vi har ökat biobaserat innehåll i våra produkter från 80 % till 93 %!

Det kommer vara ett utmanande första kvartal 2024 jämfört med första kvartalet 2023. Framför allt då affärsområdet Nonwoven & fiberteknologier hade en mycket stark försäljning i första kvartalet 2023 p.g.a. lageruppbyggnader hos våra kunder. Vi har emellertid en god nykundsförsäljning inom flera produktområden. Vi ser nu fram emot ett grönt 2024 där vi ersätter än mer fossila kemikalier och plaster med våra biobaserade produkter!

Denna information är sådan som OrganoClick AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-15 08:30 CET.