OrganoClick AB (publ) publicerar kvartalsrapport för tredje kvartalet 2021

Utdrag urVD Mårten Hellbergs kommentar till delårsrapporten.

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2021

Koncernen jämfört med tredje kvartalet 2020

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 22,64 (19,95) miljonerkr

» Bruttomarginal (efter rörliga kostnader) uppgick till 35,1(40,5) %

» Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,22(-1,83) miljoner kr

» Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -0,17(3,40) miljoner kr

» Resultat före skatt uppgick till -8,84 (-5,54) miljoner kr

Första nio månaderna, 1 januari – 30 september 2021

Koncernen jämfört med första nio månaderna 2020

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 92,11 (78,26) miljonerkr

» Bruttomarginal (efter rörliga kostnader) uppgick till 38,8 (42,0) %

» Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5,34(1,57) miljoner kr

» Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -25,93 (0,23) miljoner kr

» Resultat före skatt uppgick till -18,85 (-9,75) miljoner kr

Den kompletta delårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida. Informationen i denna delårsrapport är sådan som OrganoClick AB (publ)ska offentliggöra enligt regelverket på Nasdaq First North Growth Market.

Denna information är sådan som OrganoClick AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-16 08:30 CET.