OrganoClick AB (publ) publicerar kvartalsrapport för tredje kvartalet 2022

Utdrag urVD Mårten Hellbergs kommentar till delårsrapporten.

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2022

Koncernen jämfört med tredje kvartalet 2021

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 22,26 (22,64) miljonerkr

» Bruttomarginal uppgick till 11,9 (9,0) %

» Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -7,91 (-8,11) miljoner kr

» Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,54 (-0,17) miljoner kr

Första nio månaderna, 1 januari – 30 september 2022

Koncernen jämfört med första nio månaderna 2021

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 93,42 (92,11) miljonerkr

» Bruttomarginal uppgick till 18,9 (18,6) %

» Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -18,83 (-16,76) miljoner kr

» Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -21,33 (-25,93) miljoner kr

Den kompletta delårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida. Informationen i denna delårsrapport är sådan som OrganoClick AB (publ)ska offentliggöra enligt regelverket på Nasdaq First North Growth Market.

Denna information är sådan som OrganoClick AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-10 08:30 CET.