ORGANOCLICK AB (PUBL) PUBLISERAR BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2020

Utdrag urVD Mårten Hellbergs kommentar till delårsrapporten.

Fjärde kvartalet, 1 oktober– 31 december2020

Koncernen jämfört med fjärde kvartalet 2019

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 18,20(15,00) miljonerkr

» Bruttomarginal (efter rörliga kostnader) uppgick till 40,9(35,2) %

» Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -6,03 (-5,57) miljoner kr

» Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5,24(-9,69) miljoner kr

» Resultat före skatt uppgick till -9,89(-9,33) miljoner kr

Helåret, 1 januari – 31december2020

Koncernen jämfört med helåret2019

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 96,46 (85,48) miljonerkr.

»Bruttomarginal (efter rörliga kostnader) uppgick till 41,8(41,0) %

» Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,46 (-3,12) miljoner kr

» Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5,47 (-11,01) miljoner kr

» Resultat före skatt uppgick till -19,53(-18,81) miljoner kr

Den kompletta delårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida. Informationen i denna delårsrapport är sådan som OrganoClick AB (publ)ska offentliggöra enligt regelverket på Nasdaq First North.

Informationen är sådan som OrganoClick AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-17 08:30 CET.