ORGANOCLICK AB (PUBL) PUBLISERAR BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2021

Utdrag urVD Mårten Hellbergs kommentar till delårsrapporten.

Fjärde kvartalet, 1 oktober– 31 december2021

Koncernen jämfört med fjärde kvartalet 2020

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 17,95(18,20) miljonerkr

» Bruttomarginal (efter rörliga kostnader) uppgick till 43,8 (40,9) %

» Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 7,65 (-6,03)miljoner kr

» Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -11,76 (5,24) miljoner kr

» Resultat före skatt uppgick till -12,42 (-9,89) miljoner kr

Helåret, 1 januari – 31december2021

Koncernen jämfört med helåret2020

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 110,06 (96,46) miljonerkr.

»Bruttomarginal (efter rörliga kostnader) uppgick till 39,6 (41,8) %

» Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -12,99 (-4,46) miljoner kr

» Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -37,69 (5,47) miljoner kr

» Resultat före skatt uppgick till -31,17 (-19,53) miljoner kr

Den kompletta delårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Denna information är sådan som OrganoClick AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-18 08:30 CET.