OrganoClick publicerar årsredovisning för 2020

Årsredovisningen distribueras till de aktieägare och andra som uttryckligen begärt att få denna. Den kan även beställas från OrganoClick AB på adressen:

OrganoClick AB (publ)Linjalvägen 9187 66 Täby

Eller via e-post: ir@organoclick.com

Informationen är sådan som OrganoClick AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-13 08:30 CET.