RÄTTELSE: Kallelse till årsstämma

Den 13 april 2022 offentliggjorde OrganoClick AB (publ) kallelse till årsstämma tisdagen den 17 maj 2022. Vid angivandet av anmälan för deltagande vid stämman angavs felaktigt måndagen den 9 maj, vilket korrigerats till onsdagen den 11 maj.

Kallelsen till årsstämman är i övrigt i allt väsentligt oförändrad. Den rättade kallelsen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.organoclick.com.

Denna information är sådan som OrganoClick AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-09 20:00 CET.