Rättelse: Kommuniké från årsstämma i OrganoClick AB (publ) 2024

  • Att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkning samt koncernbalansräkning.
  • Att disponera resultatet enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.
  • Att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
  • Att styrelsen under det kommande verksamhetsåret ska bestå av fem ordinarie ledamöter.
  • Att i enlighet med valberedningens förslag utge ett fast styrelsearvode om 400 000kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor för var och en av styrelsens ordinarie ledamöter, dvs. sammanlagt1 000 000kronor samt att revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.
  • Att intill nästa årsstämma i enlighet med valberedningens förslag omvälja Jan Johansson, Håkan Gustavson, Charlotte Karlberg och Chatarina Schneider samt nyval av Johan Magnusson till ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Jan Johansson i enlighet med valberedningens förslag.Styrelsen gav samtidigt ett stort tack till avgående styrelseledamot Malin Bugge för hennes viktiga bidrag till styrelsen och bolagets utveckling under de 4 år som hon suttit i OrganoClicks styrelse.
  • Att intill nästa årsstämma i enlighet med valberedningens förslag välja BDO Mälardalen AB, med auktoriserad revisor Emilie Sleth som huvudansvarig revisor och auktoriserad revisor Jörgen Lövgren.
  • Att anta principer för hur valberedning ska tillsättas inför årsstämman 2025 i enlighet med förslag i kallelsen.
  • Att ge styrelsen bemyndigande attintill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av aktiekapitalet med högst 10% eller 97 950 kronor (motsvarande 9 795 000 aktier).
  • Att bevilja Valberedningens förslag om att utbetalning av styrelsearvode kan antingen ske i form av aktier i bolaget eller kontant

Verkställande direktören gav därefter sedvanlig presentation över bolagets aktiviteter och utfall 2023 samt en blick framåt under 2024 (bifogad presentation). Presentationen finns även upplagd på bolagets hemsida.

OrganoClick AB (publ)

Styrelsen