Rättelse: OrganoClick AB (publ) genomför kvittningsemission som ersättning för kontanta styrelsearvoden

Rättelsen avser beloppet för ökningen av aktiekapitalet i pressmeddelande från bolaget som publicerades den 6 juni 2024.

OrganoClicks årsstämma 2024 beslutade om att bolagets styrelseledamöter fick rätt att välja att ta ut styrelsearvodet för 2023 antingen kontant eller via aktier i bolaget. 4 av 5 styrelseledamöter har beslutat att ta ut hela sitt arvode, efter skatt, i form av aktier i bolaget i stället för kontant. OrganoClick genomför därför nu en kvittningsemission om totalt 167 967 aktier till en teckningskurs om 3,20 SEK / aktie, totalt 537494,40 SEK.

Aktiepriset har beräknats genom det volymviktade genomsnittliga aktiepriset för de senaste 10 handelsdagarna på NASDAQ First North Growth Market i enlighet med OrganoClicks årsstämmas beslut. Aktiekapitalet kommer att öka med 1679,67 SEK och ge en utspädningseffekt om ca 0,2 % för existerande aktieägare baserat på antal aktier efter emissionen.

Denna information är sådan som OrganoClick AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-06-06 08:29 CET.

Denna information är sådan som OrganoClick AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-07-01 11:54 CET.