Bolagsstyrning:
Revisor

Revisorn utses på årsstämman att tillsammans med bolagets styrelse och verkställande direktör granska bolagets finansiella rapportering.

Vid årsstämman 2024 valdes BDO Mälardalen AB till bolagets revisor, med auktoriserad revisor Emilie Sleth som huvudansvarig revisor och auktoriserad revisor Jörgen Lövgren, revisor till t.o.m. slutet av nästa årsstämma.

Revisorn erhåller arvode för utfört arbete i enlighet med beslut på årsstämman.

Performance materials.
Inspired by nature.