Bolagsstyrning:
Revisor

Revisorn utses på årsstämman att tillsammans med bolagets styrelse och verkställande direktör granska bolagets finansiella rapportering.

Vid årsstämman 2020 valdes PricewaterhouseCoopers AB, till bolagets revisor med Sebastian Ionescu som huvudansvarig revisor fram till årsstämman 2022.

Revisorn erhåller arvode för utfört arbete i enlighet med beslut på årsstämman.

Performance materials.
Inspired by nature.