Bolagsstyrning:
Aktier och aktiekapital

OrganoClicks aktier är emitterade i en serie och har handlats sedan den 16 februari 2015 på NASDAQ First North Growth Market.

Varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämman. Enligt bolagsordningen ska aktiekapitalet vara lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK fördelat på lägst 50 000 000 och högst 200 000 000 aktier. Det totala antalet utestående aktier i OrganoClick AB (publ) är 97 950 000 aktier och aktiekapitalet uppgår till 979 500,00 SEK.

Performance materials.
Inspired by nature.