Bolagsstyrning: Bolagsordning

OrganoClicks bolagsordning fastställdes på bolagsstämman den 17 maj 2021. Säte är i Stockholm.

OrganoClick följer aktiebolagslagens regler för tillsättning och entledigande av styrelseledamöter och för ändring av bolagsordningen. Räkenskapsåret sträcker sig från 1 januari till 31 december.

Bolagsordning
OrganoClick AB (publ)

§ 1         Firma

Bolagets firma är OrganoClick AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2         Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3         Verksamhet

Bolaget ska (direkt eller indirekt) utveckla, producera och sälja cellulosabaserade material och bioadditiv för pappers-, förpacknings-, textil- och trädindustrin samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 

§ 4         Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor.

§ 5         Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.

§ 6         Styrelse

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämma, bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst fem suppleanter.

§ 7         Revisorer

Bolaget ska ha en eller två revisorer.

§ 8         Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

§ 9         Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm eller i Täby.

§ 10      Anmälan om deltagande vid bolagsstämma

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena sex bankdagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 

Aktieägare eller ombud får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 11      Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

1.        Val av ordförande vid stämman

2.        Upprättande och godkännande av röstlängd

3.        Val av en eller två justeringsmän

4.        Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5.        Godkännande av dagordning

6.        Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7.        Beslut om

  • fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  • dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  • ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören

8.        Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt revisorer

9.        Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

10.     Val av styrelse och revisorer

11.     Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§ 12      Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 13      Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

* * *Denna bolagsordning har antagits vid årsstämma den 17 maj 2021.

.

Performance materials.
Inspired by nature.