Bolagsstyrning:
Bolagsstämma

Årsstämman är det högsta beslutande organet och ska enligt bolagsordningen hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Alla aktieägare som är registrerade i aktieboken på dagen för stämman och som i tid anmält sitt deltagande till bolaget har rätt att närvara vid stämman och rösta för det totala antalet aktier.

Kallelse till årsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt genom kungörelse på bolagets hemsida. Kallelse ska samtidigt publiceras i Dagens Industri och på www.organoclick.com. Kallelse, protokoll, kommunikéer och annat material för möten kommer att publiceras på hemsidan.

Performance materials.
Inspired by nature.