Bolagsstyrning:
Bolagsstämma

Årsstämman är det högsta beslutande organet och ska enligt bolagsordningen hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Alla aktieägare som är registrerade i aktieboken på dagen för stämman och som i tid anmält sitt deltagande till bolaget har rätt att närvara vid stämman och rösta för det totala antalet aktier.

Kallelse till årsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt genom kungörelse på bolagets hemsida. Kallelse ska samtidigt publiceras i Dagens Industri och på www.organoclick.com. Kallelse, protokoll, kommunikéer och annat material för möten kommer att publiceras på hemsidan.

Årstämma 2024

Årsstämma i OrganoClick AB (publ) (556704-6908) kommer hållas onsdagen den 15 maj 2024, klockan 17.00, på OrganoClicks huvudkontor och produktionsanläggning, Linjalvägen 9, 187 66 Täby. Nedan finner ni Kallelse med agenda och fullständiga förslag och Fullmaktsformulär

Tidigare presentationer

Performance materials.
Inspired by nature.