Kommuniké från årsstämma i OrganoClick AB (publ) 2022

  • Att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkning samt koncernbalansräkning.

  • Att disponera resultatet enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.
  • Att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
  • Att styrelsen under det kommande verksamhetsåret ska bestå av fem ordinarie ledamöter.
  • Att i enlighet med valberedningens förslag utge ett fast styrelsearvode om 500 000kronor till styrelsens ordförande och 125 000 kronor för var och en av styrelsens ordinarie ledamöter, dvs. sammanlagt1 000 000kronor samt att revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.
  • Att intill nästa årsstämma i enlighet med valberedningens förslag omvälja Jan Johansson, Håkan Gustavson och Claes-Göran Beckeman, Charlotte Karlberg och Malin Bugge till ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Jan Johansson i enlighet med valberedningens förslag.
  • Att anta principer för hur valberedning ska tillsättas inför årsstämman 2023 i enlighet med förslag i kallelsen.
  • Att ge styrelsen bemyndigande attintill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av aktiekapitalet med högst 10% eller 97 950 kronor (motsvarande 9 795 000 aktier).

Verkställande direktören gav därefter sedvanlig presentation över bolagets aktiviteter och utfall 2021 samt en blick framåt under 2022 (bifogad presentation). Presentationen finns även upplagd på bolagets hemsida.

OrganoClick AB (publ)

Styrelsen