OrganoClick AB (publ) offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2022

Utdrag urVD Mårten Hellbergs kommentar till delårsrapporten.

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2022

Koncernen jämfört med 2021

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 32,63 (29,66) miljonerkr

» Bruttomarginalen uppgick till 25,2 (22,8) %

» Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4,19 (-4,56)miljoner kr

» Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -16,35 (-18,19) miljoner kr

» Resultat före skatt uppgick till -4,82 (-5,07)miljoner kr

Den kompletta delårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida. Informationen i denna delårsrapport är sådan som OrganoClick AB (publ)ska offentliggöra enligt regelverket på Nasdaq First North Growth Market.

Denna information är sådan som OrganoClick AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-04 08:30 CET.