Valberedning för OrganoClick inför årsstämman 2024

I enlighet med beslut taget vid årsstämman 2023 består OrganoClick AB:s valberedning av representanter för de tre största ägarna per den sista september 2023. I årets valberedning ingår Peter Lindell representerande Cidro Förvaltning och sig själv, Håkan Gustavsson representerande Beijer Ventures, Beijer-stiftelserna och sig själv samt Mårten Hellberg representerande M. Hellberg AB och sig själv. Som ordförande för Valberedningen utsågs Peter Lindell i egenskap av största enskilda aktieägare i OrganoClick AB.

Ledamöterna i valberedningen representerar tillsammans cirka 33,2 procent av aktierna i bolaget.

Valberedningen har till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2024 för beslut:

  • förslag av styrelseledamöter
  • förslag av styrelseordförande
  • förslag av styrelsearvode
  • förslag av revisor och revisorsarvode
  • förslag av ordförande på årsstämman och
  • förslag av riktlinjer för valberedningen inför årsstämman 2025

Aktieägare som önskar lämna förslag till bolagets valberedning kan göra det via e-post tillir@organoclick.com eller med brev till adressen: OrganoClick AB, Att: Valberedningen, Linjalvägen 9, 187 66 Täby senast den 31 januari 2024.