OrganoClick AB (publ) offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2024

Utdrag urVD Mårten Hellbergs kommentar till delårsrapporten.

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2024

Koncernen jämfört med 2023

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 38,2 (43,5) miljonerkr

» Bruttomarginalen uppgick till 29,3 (25,9) %

» Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,2 (0,1)miljoner kr

» Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10,4 (-15,2) miljoner kr

VD har ordet

För andra året i rad visar vi ett positivt rörelseresultat för första kvartalet. Detta trots en svag bygg- och konsumentmarknad som resulterade i negativ försäljningsutveckling om -12 % till 38,2 (43,5) MSEK. Tack vare en positiv produktmixförändring med god försäljning av våra egna konsumentvarumärken stärktes koncernens bruttomarginal till 29 (26) % vilket i kombination med god kostnadskontroll resulterade i ett något förbättrat rörelseresultat om 0,2 (0,1) MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamhet stärktes under kvartalet till följd av en lägre bindning i rörelsekapital där vi säsongsmässigt under första kvartalet binder rörelsekapital i både lager och kundfordringar. Ackumulerat för rullande tolv månader förstärktes kassaflödet från den löpande verksamheten kraftigt till 5,3 (-20,1) MSEK.

Den största försäljningsminskningen kom inom affärsområdet Nonwoven & fiberteknologier där försäljningen minskade med -29 (2 097) % till 12,4 (17,5) MSEK. Minskningen berodde på att en kund förra året gjorde en stor lageruppbyggnad samtidigt som att restaurangbranschen, en viktig slutkundsmarknad för affärsområdet, har haft en svag utveckling under kvartalet. Våra nya kunder inom segmentet fortsätter med sin marknadsintroduktion där vår bedömning är att vi kommer få gradvis ökande volymer under året. En positiv nyhet under kvartalet var att vår partner PulPac nu lanserar kaffelock av torrformerad fiber med våra bindemedel. Produktionen hos deras kunder bedöms inledas under hösten.

Affärsområdet Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter hade ett mycket starkt kvartal med en försäljningsökning om 30 (-22) % till 14,1 (10,8) MSEK. Nykundsförsäljningen var mycket god för OrganoTex med flera nya återförsäljare, bl.a. svenska Jaktia, danska Friluftsland och belgiska A.S.Adventures. Även vårt varumärke BIOkleen hade god nykundsförsäljning där ett avtal tecknades med svenska Bauhaus som är den ledande gör-det-själv kedjan i Sverige.

Affärsområdet Funktionellt trä påverkas fortsatt negativt av den svaga byggmarknaden. Försäljningen minskade med -23 (-15) % till 11,7 (15,2) MSEK. Den svenska försäljningen står för den största minskningen medan försäljningen i Tyskland och Finland går bättre.

Våra konsumentprodukter har fortsatt utvecklats starkt under inledningen av andra kvartalet. Vår positiva förändring av produktmix fortsätter därmed. Vi har nu tre omsättningsmässigt likvärdiga affärsområden vilket ger både förbättrad bruttomarginal och bättre riskspridning. Vi fokuserar på att stödja våra nya kunder samt lägger stor kraft på nykundsförsäljning med ambitionen att återfå positiv försäljningstillväxt. Allt i linje med vår mission att hjälpa våra kunder med deras gröna omställning genom att ersätta dold plast och skadliga kemikalier med våra biobaserade lösningar.

Mårten Hellberg, VD OrganoClick AB

Den kompletta delårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida på https://organoclick.com/sv/rapporter/. Informationen i denna delårsrapport är sådan som OrganoClick AB (publ)ska offentliggöra enligt regelverket på Nasdaq First North Growth Market.

Denna information är sådan som OrganoClick AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-30 08:30 CET.