Årsstämma:
Valberedning

Inför årsstämman ska valberedningen lämna förslag på styrelseledamöter, styrelsearvoden och styrelseordförande samt förslag till revisorer och deras arvoden.

Vid årsstämman 2024 beslutades principerna för OrganoClicks valberedning. Dessa principer ska gälla tills de ändras av en kommande bolagsstämma och är följande:

Valberedningen föreslår årsstämman att uppdra åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september 2024, som vardera utser en ledamot av valberedningen. Representant för största ägare (eller ägargruppering) utses till valberedningens ordförande. Härutöver ska valberedningens ledamöter äga rätt att adjungera styrelseordföranden till valberedningen om så befinnes önskvärt. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Vid förändring av ägarförhållandena per utgången av det fjärde kvartalet ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena.

Valberedningen ska inför årsstämman 2025 arbeta fram förslag till (i) ordförande vid årsstämman, (ii) val av styrelse, (iii) val av styrelsens ordförande, (iv) val av revisor, (v) arvodering av styrelse och revisor, samt (vi) kriterier för tillsättande av valberedning.

Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Performance materials.
Inspired by nature.