Årsstämma:
Valberedning

Inför årsstämman ska valberedningen lämna förslag på styrelseledamöter, styrelsearvoden och styrelseordförande samt förslag till revisorer och deras arvoden.

Vid årsstämman 2015 beslutades principerna för OrganoClicks valberedning. Dessa principer ska gälla tills de ändras av en kommande bolagsstämma och är följande:

Valberedningen ska ha fyra ledamöter. Bolagets tre största aktieägare/aktieägargrupper (”Största Aktieägarna”) den 31 december året innan årsstämman ska hållas, enligt den av Euroclear Sweden AB registrerade aktieägarboken, ska utse en ledamot vardera. Styrelsens ordförande ska även ingå i Valberedningen.

Valberedningens ordförande ska senast den 31 december kalla de tre största aktieägarna i bolaget. Om någon av dessa avstår från sin rätt att utse ledamot till nästa aktieägarmöte, ges näst största aktieägare möjlighet att utse ledamot till valberedningen. Ordföranden är sammankallande till det första mötet. Valberedningen ska tjänstgöra tills ny valberedning utsetts.

Om det blir känt att någon av de aktieägare som utses till ledamot i valberedningen till följd av förändringar i ägarens aktieinnehav eller på grund av förändringar i andra ägares aktier, inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, ersättas av en ny ledamot, utsedd av aktieägarna vid den tidpunkt då den största registrerade aktieägaren inte redan utsett ledamot i valberedningen. Om bolagets registrerade aktieägare i övrigt väsentligt ändras innan valberedningens uppgifter har slutförts, ska förändringar i valberedningens sammansättning ske enligt ovanstående principer om valberedningen så beslutar.

I enlighet med ovanstående principer är valberedningen inför årsstämman 2021 följande:

» Håkan Gustavson, VD Beijer Ventures. Representerar Beijer Ventures AB, Kjell & Märta Beijers stiftelse samt Kjell Beijers 80-årsstiftelse.

» Mårten Hellberg, VD OrganoClick AB (publ). Representerar sina egna innehav.

» Handelsbanken. Representerar Handelsbanken fonder.

» Jan Johansson, OrganoClicks styrelseordförande. Representerar OrganoClicks styrelse.

Håkan Gustavson har utsetts till valberedningens ordförande.Aktieägare kan kontakta valberedningen med förslag på styrelseledamöter. Förslag måste skickas till ordföranden via ir@organoclick.com. Valberedningens förslag till styrelseledamöter, styrelsearvoden och revisorer kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman. Samtidigt kommer ett pressmeddelande att publiceras på www.organoclick.com

Performance materials.
Inspired by nature.