Bolagsstyrelse:
Riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare.

Ersättning och anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska utformas med syfte att säkerställa tillgång till befattningshavare med rätt kompetens. Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott bestående av ordföranden och en styrelseledamot som föreslår VD:s ersättning till styrelsen som därefter gemensamt beslutar om anställningsvillkor och ersättning till VD.

Ersättningen till övriga ledande befattningshavare förhandlas av VD och ska godkännas av ordföranden.

Anställningsavtalet för bolagets VD Mårten Hellberg är tillsvidare från och med den 1 juli 2007. Mårten Hellberg erhåller fast månadslön och sedvanliga pensionsavsättningar. I anställningsavtalet föreskrivs en ömsesidig uppsägningstid om tolv månader.

Performance materials.
Inspired by nature.