Bolagsstyrning:
Styrelse

Styrelsen fastställer bolagets mål, strategi, budget och affärsplan. Arbetet styrs av aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrelsens stadgar. Styrelsen består av tre till nio valda ledamöter med högst fem suppleanter enligt bolagsordningen. Styrelseledamöter väljs på årsstämman och tjänstgör fram till nästa årsstämma i bolaget.

OrganoClicks styrelse har i enlighet med aktiebolagslagen antagit en skriftlig stadga för sitt arbete. Nuvarande arbetsordning och vd-instruktion antogs vid styrelsemöte nr 6 den 17 maj 2021. Denna arbetsordning reglerar hur styrelsen ska arbeta och vilka ärenden som ska hanteras av styrelsen. Arbetsordningen reglerar även hur styrelsen löpande ska få information och ekonomisk rapportering från VD.

Under 2020 hölls 8 möten. Varje ordinarie möte följde en agenda och relevant underlag skickades till styrelsen inför varje möte. Verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i bolaget har deltagit i styrelsemöten för att presentera frågor. Styrelsen har behandlat frågor som forskning och utveckling, utveckling av marknadsplaner, kommersialisering av produkter, organisation, finansiell rapportering och uppföljning, finansiell ställning och investeringar.

Styrelsen deltar fullt ut i revisionsprocessen, inklusive övervakning och utvärdering av denna, kvaliteten på den finansiella rapporteringen, bedömning av den externa revisorns slutrapporter och revisorns granskning av företagets ställning. Styrelsen har inte inrättat något revisionsutskott. Detta har inte ansetts erforderligt på grund av bolagets storlek och styrelsens arbetsbörda.Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott bestående av ordföranden och en styrelseledamot. Ersättningsfrågor för ledande befattningshavare föreslås av kommittén och fastställs av styrelsen.

Performance materials.
Inspired by nature.