Kommuniké från årsstämma i OrganoClick AB (publ) 2021

  • Att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkning samt koncernbalansräkning.

  • Att disponera resultatet enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.
  • Att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
  • Att styrelsen under det kommande verksamhetsåret ska bestå av fem ordinarie ledamöter.
  • Att i enlighet med valberedningens förslag utge ett fast styrelsearvode om400 000kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor för var och en av styrelsens ordinarie ledamöter, dvs. sammanlagt800 000kronor samt att revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.
  • Att intill nästa årsstämma i enlighet med valberedningens förslag omvälja Jan Johansson, Håkan Gustavson och Claes-Göran Beckeman, Charlotte Karlberg och Malin Bugge till ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Jan Johansson i enlighet med valberedningens förslag.
  • Beslutades i enlighet med styrelsens forsiag om ny bestämmelse i balagsordningen med följande lydelse: Styrelsen far samla in fullmakter enligt det förfarande som anges I 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:55 1). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieagarna ska kunna utöva sin rösträtt per post öore balagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a§ aktiebolagom styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller påannat sätt folja forhandlingarna vid bolagsstämma.
  • Att anta principer för hur valberedning ska tillsättas inför årsstämman 2022i enlighet med förslag i kallelsen.
  • Att ge styrelsen bemyndigande attintill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av aktiekapitalet med högst 10% eller 92 112,50 kronor (motsvarande 9 211 250 aktier).

Verkställande direktören gav ingen sedvanlig presentation p.g.a. situationen med Covid-19 men en digital förinspelad presentationöver bolagets aktiviteter och utfall 2020samt en blick framåt under 2021finns upplagd på bolagets hemsida.

OrganoClick AB (publ)

Styrelsen